Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden dragen de hieronder genoemde definities de volgende betekenissen:

   a. SitterFacilities: Besloten vennootschap onder Holding met beperkte aansprakelijkheid Heegstra Holding B.V., statutair gevestigd te 1054 HA, Amsterdam aldaar kantoorhoudend aan de Overtoom. Heegstra Holding geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61655759. SitterFacilities B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61659045.

 

   b. Oppas: De persoon die zich heeft opgegeven via Sitterfacilities.nl of die geworven is en die door SitterFacilities geselecteerd en geschikt bevonden is en bereid is om tegen een vergoeding oppas, huiswerk- en/of zorgwerkzaamheden te gaan verrichten.

 

   c. EventSitter: De door SitterFacilities geschikt bevonden oppas die te boeken is voor evenementen zoals een trouwfeest of een verjaardagsfeest. De EventSitter zou ook ondersteuning kunnen geven bij het inrichten van een kinderfeest.

 

   d. EducationSitter: De door SitterFacilities geschikt bevonden huiswerkbegeleider die kinderen ondersteunt in het basis- en voortgezet onderwijs.

 

   e. FamilySitter: De door SitterFacilities geschikt bevonden oppas die zich over het gezin ontfermt en in overleg licht huishoudelijke taken verricht.

 

   f. AdhocSitter: De door SitterFacilities geschikt bevonden oppas die in spoedgevallen (bijna) direct kan starten. Deze oppas heeft dezelfde uitgebreide screening gehad en is beschikbaar voor spoedaanvragen of eenmalige opdrachten.

 

   g. BuddySitter: De door SitterFacilities geschikt bevonden buddy die zich ontfermt over de senioren voor gezelschap, maar niet voor verpleegkundige taken.

 

   h. Aanvrager: De persoon die zich via SitterFacilities.nl of telefonisch heeft aangemeld en gebruikmaakt van de service diensten van SitterFacilities.

 

   i. Ouder(s): Natuurlijk persoon, ouder/verzorger.

 

   j. Meet & Greet: De kennismaking tussen de oppas/buddysitter en de ouder(s).

 

   k. Match: Een door de oppas en ouder/cliënt via SitterFacilities.nl gemaakte koppeling tussen de verzorger/cliënt en de oppas.

 

   l. Cliënt: De persoon die zich via SitterFacilities.nl en of telefonisch heeft aangemeld om gebruik te maken van de diensten van SitterFacilities.

 

   m. Matcher: De persoon die de bemiddeling op zich neemt tussen de ouder/cliënt en oppas/buddy.

 

   n. Bemiddeling: Hieronder wordt verstaan een door SitterFacilities tot stand gebrachte relatie tussen een aanvrager, ouder en/of cliënt en een Sitter met als doel het opvangen, verzorgen en begeleiden van één of meerdere kinderen of cliënt. De ouder(s), aanvrager en/of cliënt gaan met de Sitter en SitterFacilities een overeenkomst van de opdracht aan. Een bemiddeling is gerealiseerd op het moment dat deze overeenkomst is gesloten en ondertekend.

 

   o. SitterFacilities.nl: de website van SitterFacilities.

 

   p. Content: alle door SitterFacilities op SitterFacilities.nl geplaatste informatie waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s en video’s en alle door een Sitter op SitterFacilities geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens, foto’s, tekst en feedback.

 

   q. Overeenkomst: SitterFacilities hanteert in beginsel de volgende overeenkomsten:

 

  De overeenkomst van opdracht: gesloten tussen SitterFacilities, Easystaff en de sitter.De Bemiddelingsovereenkomst: gesloten tussen SitterFacilities en de ouder(s), cliënt en of aanvrager.De bemiddelingsovereenkomst: gesloten tussen SitterFacilities en de Sitter.
Artikel 2. Toepasselijkheid
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen SitterFacilities en de ouder(s), aanvrager en of cliënt, alsmede op de rechtsverhouding tussen SitterFacilities en de oppas, huiswerkbegeleider en/of buddy. Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen alle aanbiedingen, offertes en voorstellen die SitterFacilities aan oppas, huiswerkbegeleider, buddy en/of Gezin of cliënt doet, als mede op de eventueel tot stand gekomen overeenkomsten.

 

   2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SitterFacilities, voor de uitvoering waarvan door SitterFacilities derden dienen te worden betrokken.

 

   3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van SitterFacilities en haar directie.

 

   4. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de oppas, buddy en begeleider, dan wel het gezin of de cliënt/de aanvrager of een derde partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

   5. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SitterFacilities en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

   6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 

   7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

 

  8. Indien SitterFacilities niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SitterFacilities in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
Artikel 3. Doelstellingen

SitterFacilities stelt zich ten doel kinderopvang te verzorgen voor kinderen vanaf 0 jaar tot en met 18 jaar, door het bemiddelen tussen en begeleiden van oppassers en ouders. SitterFacilities stelt zich ten doel buddy’s te verzorgen aan senioren of hulpvragers door het bemiddelen tussen en begeleiden van buddy’s en cliënten. SitterFacilities stelt zicht ten doel tot het organiseren van evenementen en kinderopvang tijdens een evenement. SitterFacilities is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de Sitters en buddy’s profielen, uitingen of gedragingen van haar Sitters en cliënten. Door het aanmaken van de opdracht en het betalen van het gestelde tarief gaat u een rechtsgeldige overeenkomst aan met SitterFacilities. Deze gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing gedurende de duur van de overeenkomst.

Artikel 4. Verplichtingen van SitterFacilities
   1. SitterFacilities heeft een inspanningsverplichting om bemiddelingen tot stand te brengen.

 

   2. SitterFacilities treedt op als intermediair tussen vraagouder(s), cliënten en oppas, buddy, huiswerkbegeleider; zij is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtstreeks tussen vraagouder(s) en nanny te sluiten overeenkomst van opdracht. SitterFacilities zal naar vermogen toezien op het naleven door de oppas van het pedagogische beleid. Zij zal vraagouder(s) en oppas, buddy, huiswerkbegeleider praktisch en pedagogisch begeleiden en de opvang evalueren binnen de door wetgeving vastgestelde kaders.

 

   3. De oppas, huiswerkbegeleider en/of buddy worden geselecteerd, dan wel indien de vraagouders de oppas, buddy, huiswerkbegeleider zelf al heeft geselecteerd, gekoppeld, door de matcher van SitterFacilities door middel van een intakegesprek en een afspraak waarbij de overeenkomst van opdracht wordt getekend bij de vraagouder(s) thuis. De bemiddelingsmedewerker hanteert hierbij de selectiecriteria zoals vermeld in het pedagogische beleid.

 

   4. De matchers van SitterFacilities houden op kwartaal basis evaluaties met ouders, cliënten, oppas, buddy en huiswerkbegeleiders nadat de opvang van start is gegaan.

 

  5. SitterFacilities behoudt zich het recht voor het Lidmaatschap te weigeren, een Profiel te blokkeren, of (delen) van de door de ouder geplaatste/gegeven informatie op zijn/haar profiel te verwijderen, onder meer voor, maar niet beperkt tot, die gevallen die strijdig zijn met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.
Artikel 5. De dienst
   1. Alle werkzaamheden die door de oppas, buddy en/of huiswerkbegeleider worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn of haar beste inzicht en vermogen overeenkomst de eisen van goed vakmanschap.

 

   2. SitterFacilities bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht tussen de ouders, cliënten en de oppas, huiswerkbegeleider en buddy. Nadat de ouder(s), cliënten en de oppas, huiswerkbegeleider, buddy afspraken hebben gemaakt over de opvang, begeleiding van het kind/kinderen/senior/senioren, begeleidt SitterFacilities de ouders, cliënten, oppas, buddy en huiswerkbegeleiders bij de uitvoering van de opvang en eventuele problemen.

 

   3. De ouder, cliënt heeft in de eerste maand van de overeenkomst van opdracht, recht op een vervangende oppas, buddy, begeleider, als de oppas, buddy, begeleider opzegt. De kosten van de VOG (verklaring omtrent gedrag) worden opnieuw in rekening gebracht, deze kosten zijn voor de oppas, sitter, buddy, huiswerkbegeleider.

 

   4. Alle oppas, huiswerkbegeleider, buddy werken volgens de ‘regeling dienstverlening aan huis’.

 

   5. Iedere oppas, begeleider, buddy heeft recht op doorbetaalde vakantie, vier keer het (gemiddeld) aantal werkuren per week, conform het gestelde in de ‘’Regeling dienstverlening aan huis’. Deze vakantie uren worden door SitterFacilities in rekening gebracht bij de ouders, cliënten. De oppas, begeleider, buddy neemt alleen in overleg met SitterFacilities en cliënt vakantie op. Easystaff verzorgt de verloning van de Sitters.

 

   6. Iedere oppas, begeleider, buddy heeft recht op een vakantietoeslag. Easystaff verzorgt de verloning van de Sitters.

 

   7. Daarnaast wordt bij ziekte gebruik gemaakt van de NBBU CAO van Easystaff.

 

   8. De werkzaamheden van de Sitter zijn beperkt en vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.

 

  9. Nadat de vraagouder(s)/cliënt, de voorgestelde profielen heeft ontvangen dient de ouder/cliënt binnen 5 werkdagen contact op te nemen met SitterFacilities zodat de Meet en Greet binnen 10 werkdagen kan plaatsvinden. Indien de meet & Greet niet binnen de gestelde termijn kan worden benaderd in verband met het niet nakomen, verkrijgt de Sitter het recht om met een ander gezin dat voor dezelfde dag(en) een Sitter zoekt in contact te treden.
Artikel 6. De overeenkomst van Opdracht
   1. De overeenkomst van opdracht tussen de oppas, buddy, huiswerkbegeleider, cliënt en ouder, met bemiddeling van SitterFacilities, wordt gesloten voor de maximale periode van 1 jaar, de periode kan verlengd worden als de verlengingskosten zijn betaald.

 

   2. De overeenkomst van opdracht tussen een oppas, begeleider, buddy en de ouders, cliënten komt schriftelijk tot stand en gaat pas in op het moment van ondertekening door de ouders, cliënten.

 

   3. De opvang en verzorging bedraagt tijdens een dienst minimaal 3 uur per week.

 

   4. Partijen kunnen de overeenkomst van opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden per de 1e van de maand. Bij opzegging door de ouder(s), cliënt is de datum van ontvangst door SitterFacilities bepalend.

 

   5. Afspraken met een oppas, buddy, begeleider worden altijd gemaakt in overleg met SitterFacilities en worden vastgelegd n de overeenkomst van opdracht. Het is de ouder, cliënt niet toegestaan om een oppas, begeleider, buddy diensten te laten verlenen voor het gezin en/of cliënt (die niet in de overeenkomst van opdracht zijn omschreven), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SitterFacilities.

 

   6. Wanneer de ouder(s) en/of cliënt gebruik wenst te maken van de oppas, buddy, begeleider voor eventuele volgende kinderen, is de ouder en/of cliënt gehouden gebruik te maken van de bemiddeling van SitterFacilities en dient daar een nieuwe overeenkomst van opdracht gesloten te worden met eventuele tariefswijzigingen.

 

  7. Indien de ouder, cliënt de opvang via een andere kinderopvangorganisatie door dezelfde oppas, buddy, huiswerkbegeleider laat verlopen, is de ouder, cliënt aan SitterFacilities een direct opeisbare boute van €1.000,- per overtreding verschuldigd.
Artikel 7. Looptijd bemiddelingsovereenkomst tussen SitterFacilities en de vraagouder(s)
   1. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd van maximaal 1 jaar.

 

   2. De bemiddelingsovereenkomst kan tussentijds worden beëindigd tegen het einde van een kalendermaand doorschriftelijke of elektronische opzegging met een opzegtermijn van 1 maand, met dien verstaande dat de bemiddelingsovereenkomst niet eerder tot een einde zal komen dan dat de Overeenkomst van opdracht tussen ouder, cliënt en oppas, buddy, huiswerkbegeleider is geëindigd.

 

   3. Indien de ouder, cliënt ondanks schriftelijke ingebrekestelling aan zijn verplichtingen uit de bemiddelingsovereenkomst niet (tijdig) voldoet, is SitterFacilities gerechtigd de bemiddelingsovereenkomst, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist, met ingang van de in gebrekenstelling genoemde datum te beëindigen (of te ontbinden) onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

   4. Bij beëindiging is door SitterFacilities geen restitutie verschuldigd van reeds betaalde kosten.

 

   5. Indien de ouder(s) en/of cliënt de opdracht, zoals vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst opzegt, dan is de ouder(s) en/of cliënt annuleringskosten verschuldigd aan SitterFacilities, deze bedragen €200,-.

 

  6. Betaalde facturen worden na opzegging van de bemiddelingsovereenkomst of de overeenkomst van opdracht niet gerestitueerd.
Artikel 8. Looptijd bemiddelingsovereenkomst tussen SitterFacilities en de oppas, buddy, huiswerkbegeleider
   1. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

   2. De bemiddelingsovereenkomst kan tussentijds worden beëindigd tegen het einde van een kalendermaand door schriftelijke dan wel elektronische opzeggen en wel met een opzegtermijn van 1 maand, met dien verstande dat de overeenkomst niet eerder tot een einde zal komen dan dat de overeenkomst van opdracht tussen ouder(s) en/of cliënt en oppas, buddy en huiswerkbegeleider is beëindigd.

 

  3. Indien de oppas, buddy en/of huiswerkbegeleider ondanks schriftelijke ingebrekestelling aan haar verplichtingen uit de bemiddelingsovereenkomst niet (tijdig) voldoet, is SitterFacilities gerechtigd de bemiddelingsovereenkomst, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist, met het ingang van de in gebreke stelling genoemde datum te beëindigen (of te ontbinden) onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 9. Tarieven en betaling
   1. De tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen.

 

   2. SitterFacilities hanteert de wettelijke kassiersfunctie. De kosten van kinderopvang via SitterFacilities kunnen worden onderverdeeld in de aan de oppas, buddy, huiswerkbegeleider te betalen opvangkosten en de aan SitterFacilities te betalen maandelijkse bemiddeling en inschrijf- en wervingskosten. Deze kosten zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.

 

   3. Vergoeding van de oppas, buddy en/of huiswerkbegeleider.

 

   De oppas, buddy, huiswerkbegeleider vult na afloop of tijden iedere week waarin zij kinderen heeft opgevangen of opvangt een urenregistratieformulier in, middels het door SitterFacilities gehanteerde online urenregistratiesysteem, dan wel op een ander door SitterFacilities aangegeven wijze. Op dit formulier wordt het aantal opvanguren van die desbetreffende maand vermeld. Dit formulier wordt door oppas, begeleider, buddy en ouder, cliënt geaccordeerd. SitterFacilities draagt zorg voor de betaling aan de oppas, begeleider, buddy. De betaling aan de oppas, begeleider en/of buddy vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling door of namende de ouder(s), cliënt.

 

   4. Alle betalingen dienen uiterlijk plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip. In geval van niet tijdige betaling is de ouder/aanvrager in gebreke en is de ouder de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Tevens is SitterFacilities in dat geval gerechtigd te stoppen met het verlenen van de afgesproken diensten.

 

   5. De ouder/aanvrager heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, gebruik te maken van het herroepingrecht, wat betekent dat de ouder/aanvrager tot 7 dagen na het aangaan van een overeenkomst door betaling op deze beslissing mag terugkomen. Indien de ouder/aanvrager tot herroeping wenst over te gaan, dient de ouder/aanvrager SitterFacilities van dit besluit schriftelijk in kennis te stellen via info@sitterfacilities.nl onder vermelding van diens volledige naam, bankrekeningnummer en woonplaats. SitterFacilities zal dan het betaalde bedrag aan de ouder/aanvrager retourneren.

 

  6. De in gebruiksvoorwaarden en op SitterFacilities.nl vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, ook in geval van vooraf overeengekomen periodieke betaling. Indien de ouder/aanvrager niet wenst in te stemmen met een prijswijziging, kan hij/zij binnen 7 dagen nadat SitterFacilities de prijswijziging heeft ingevoerd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand, dan wel na een minimale duur van 1 jaar.
Artikel 10. Kosten ouder(s), cliënt
   a. Vanaf het moment dat het intakegesprek heeft plaatsgevonden en er besloten is om te kunnen starten met de werving, selectie en bemiddeling , is de ouder(s) en/of cliënt bemiddeling- en begeleidingskosten verschuldigd aan SitterFacilities. De gereserveerde uren worden vastgelegd in de overeenkomst tussen oppas, buddy en/of huiswerkbegeleider en ouder(s) en/of cliënt. Wij maken hiervoor gebruik van een schatting naar beneden afgerond. Het is mogelijk om te werken met flexibele uren.

b. Wijzigingen in de bemiddeling en begeleidingskosten worden tenminste twee maanden voor ingangsdatum schriftelijk aan ouder(s) en/of cliënt medegedeeld.
c. Met in achtneming van het bepaalde artikel in 9.3 worden de kosten van kinderopvang maandelijks door SitterFacilities aan de ouder(s) en/of cliënt gefactureerd. Betaling van deze kosten vindt plaats via een maandelijkse automatische incasso of betaling via factuur en de urenopgave conform artikel 9.3 waarin opvang via SitterFacilities heeft plaatsgevonden.
d. Ingeval geen machtiging tot automatisch incasso/factuur is afgegeven, dient de betaling van het maandelijks verschuldigde bedrag aan kosten kinderopvang binnen 10 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden.
e. De ouder(s), cliënt is verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur aan SitterFacilities.
f. Indien de ouder(s) en/of cliënt de betalingen door derden laat uitvoeren, ontslaat dit hem niet van zijn betalingsverplichting binnen 10 dagen.
g. Indien de ouder(s) en/of cliënt niet binnen de genoemde betalingstermijn heeft betaald, is SitterFacilities gerechtigd, nadat ouder(s) en/of cliënt tenminste eenmaal schriftelijk, dan wel elektronisch is aangemaand om te betalen zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van SitterFacilities, vanaf de vervaldag ouder(s) en/of cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.
h. Indien de ouder(s) en/of cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de ouder(s) en/of cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de ouder(s) en/of cliënt worden verhaald. De ouder(s) en/of cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
   1. SitterFacilities is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een van de overeenkomsten te ontbinden, indien:

 

   a. De ouder(s) en/of cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst(en), niet volledig of niet behoorlijk nakomt.

 

   b. Na het sluiten van de overeenkomst van opdracht met SitterFacilities ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de ouder(s), cliënt of oppas, buddy, huiswerkbegeleider de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval er goede grond bestaat te vrezen dat de ouder(s), cliënt of oppas, buddy, huiswerkbegeleider geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de aan SitterFacilities verder toekomende rechten.

 

   2. SitterFacilities is voorts bevoegd tot ontbinding over te gaan in geval van faillissement en/of surseance van betaling van de ouder(s) en/of cliënt. Als dan wordt de laatstgenoemde geacht van rechtswege in gebreke te zijn, is de vordering onmiddellijk opeisbaar en is SitterFacilities gerechtigd – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling- de overeenkomst(en) in kwestie geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de aan SitterFacilities verdere toekomende rechten.

 

   3. De overeenkomst van opdracht en de bemiddelingsovereenkomsten kunnen zonder inachtneming van de opzegtermijn worden opgezegd indien:

 

   a. Het kind waarvoor de overeenkomst(en) is/zijn afgesloten komt te overlijden.

 

   b. Het kind waarvoor de overeenkomst(en) is/zijn afgesloten blijvend invalide wordt en de invaliditeit zodanig is dat behoorlijk opvang via SitterFacilities niet meer mogelijk moet worden geacht.

 

   c. De oppas, buddy, huiswerkbegeleider waarmee de bemiddelingsovereenkomst van opdracht is afgesloten komt te overlijden.

 

   d. De oppas, buddy, huiswerkbegeleider waarmee de overeenkomst van opdracht of bemiddelingsovereenkomst is afgesloten, blijvend invalide wordt en de invaliditeit zodanig is dat behoorlijke opvang via SitterFacilities niet meer mogelijk moet worden geacht.

 

   e. Een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik niet ontzenuwd kan worden of als er sprake is van een aanklacht wegen geldig Certificaat EHBO kinderen.

 

   f. Blijkt dat de oppas, buddy, huiswerkbegeleider na het sluiten van de overeenkomsten niet blijkt te beschikken over de passende beroepskwalificatie en/of een screening niet in aanmerking komt voor een nieuwe VOG.

 

  g. Indien de situatie zoals omschreven van het derde lid, onder g of h, zich voordoet, is de oppas, buddy, huiswerkbegeleider zonder verdere en eerdere ingebrekestelling, tevens de legeskosten verschuldigd aan SitterFacilities en de ouder(s) en/of cliënt, die verband houden met de nieuwe registratie van de vervangende Sitter.
Artikel 12. Beperking aansprakelijkheid
   1. De ouder(s) en/of cliënt is aansprakelijk ten opzichte van SitterFacilities, de oppas, buddy, huiswerkbegeleider en/of derden voor de gedragingen van het kind waarover hij/zij het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent, door welke gedragingen schade en/of letsel ontstaat ten tijde van de opvang. De ouder(s) en/of cliënt en oppas, buddy,huiswerkbegeleider zijn gehouden daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) met onderlinge aansprakelijkheid te hebben afgesloten en deze desgevraagd aan SitterFacilities te overleggen.

 

   2. SitterFacilities verwacht van al haar oppassers, buddy, huiswerkbegeleiders dat zij een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Dit wordt gecontroleerd bij de aanname en inschrijving van de Sitters maar een maandelijkse controle uit te voeren is geen verplichting.

 

   3. SitterFacilities verwacht van de aanvrager(s) en/of cliënten dat er een degelijke inboedelverzekering is afgesloten en wijst daar haar cliënten op.

 

   4. SitterFacilities is niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betref hier directe en indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Ten aanzien van opzet of grove schuld rust de bewijslast op de ouder(s) en/of cliënt.

 

   5. SitterFacilities is tegenover de ouder(s) en/of cliënt niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die oppas, buddy, huiswerkbegeleider toebrengen aan de ouder(s) en/of cliënt of aan derden.

 

  6. Door SitterFacilities wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door SitterFacilities afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is alsdan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Artikel 13. Overmacht
   1. Indien SitterFacilities haar verplichtingen uit de overeenkomst met de ouder(s), cliënt en/of oppas, buddy, huiswerkbegeleider niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is SitterFacilities gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat SitterFacilities schadeplichtig is.

 

  2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met de ouder(s), cliënt en/of oppas, buddy, huiswerkbegeleider gesloten overeenkomsten verhinderen en die niet aan SitterFacilities kan worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren.
Artikel 14. Klachtenprocedure
   1. Op klachten is de Klachtenregeling van SitterFacilities van toepassing. Deze klachtenregeling wordt bij De Overeenkomst van Opdracht aan de aanvrager(s), cliënt of Sitter verstrekt.

 

   2. Klachten over de uitvoering van De Overeenkomst van Opdracht moeten schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij SitterFacilities gemeld worden en wel tijdig nadat de aanvrager(s), cliënt en of Sitter de gebreken hebben geconstateerd, doch binnen 2 weken na constatering.

 

  3. Indien de aanvrager(s), cliënt of Sitter nalaat binnen de hierboven genoemde termijn de klacht in te dienen, kan tot gevolg hebben dat de klacht niet in behandeling wordt genomen en de aanvrager(s), cliënt of Sitter haar rechten verliest.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenregeling
   1. Op alle door SitterFacilities gesloten overeenkomsten of op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

  2. Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 16. Privacy
   1. Bij inschrijving voert/voeren de aanvrager(s) persoonlijke gegevens in, te weten zoals aangeven op het inschrijfformulier op www.sitterfacilities.nl. De aanvrager(s) geeft hiermee toestemming aan SitterFacilities om de betreffende persoonsgegevens te gebruiken om:

 

   a. Haar dienstverlening uit te oefenen

 

   b. Haar dienstverlening verder te optimaliseren

 

   c. De aanvrager(s) met nieuwsbrieven te informeren over SitterFacilities.

 

  2. SitterFacilities houdt een database bij waarin gegevens van de aanvrager(s) zijn opgenomen. De ouder geeft door acceptatie van deze algemene voorwaarden toestemming voor de registratie van de gegevens van zichzelf, diens eventuele partner en de kinderen in voornoemde database. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in voldoende mate beveiligd.
Artikel 17. Het maken van matches
   1. SitterFacilities biedt geen enkele garantie ten aanzien van de voorgestelde profielen. SitterFacilities biedt geen enkele garantie dat de werving en selectie resulteert in het vinden van een geschikte Sitter.

 

  2. SitterFacilities bied aan de Sitter de mogelijkheid zich te laten verifiëren middels een intakegesprek en het aanleveren van een kopie van diens identiteitsbewijs, een VOG verklaring (verklaring omtrent gedrag) en het inschrijfbewijs voor de EHBO cursus of een kopie van dienst EHBO certificaat. Hoewel SitterFacilities alles in het werk stelt om door verificatie een juist beeld van de Sitter te geven, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de geverifieerde Sitters ten aanzien van de door de Sitter ingeleverde documenten en de uiteindelijke kwaliteit van zijn/haar werkzaamheden.
Artikel 18. SitterFacilities communicatie
  1. SitterFacilities verstrekt geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mailadres van cliënten aan derden. Het contact met andere leden loopt via SitterFacilities, Indien de aanvrager besluit met andere leden persoonlijke gegevens uit te wisselen, doet de ouder dit geheel op eigen risico en tegen advies.
Artikel 19. Waardebon
   1. De Gift Card is enkel particulier overdraagbaar, zowel de naam van de ontvanger als gever wordt vastgelegd door middel van contactgegevens en een unieke code.

 

   2. De bestedingslimiet van de Gift Cards is €100,- per kwartaal. De waarde van de Gift Card is minimaal €50,-, wat in één maal besteed dient te worden en waar geen geld voor wordt teruggegeven.

 

  3. De Gift Card is niet voor geld inwisselbaar en gedurende 1 jaar geldig.